Obchpdné podmienky

Úvod Obchodné podmienky

 

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou Natales s. r. o., so sídlom Vsetínska 44, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 50 562 826 (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.babysatky.sk (ďalej len "systém").

 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.babysatky.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník.

 

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

 

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

2. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.


2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou Natales s. r. o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

3. Storno objednávky

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jeho dodaním s výnimkou tovaru vyrobeného na mieru podľa požiadaviek klienta.


3.2 Storno objednávky zo strany predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti:

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 14 dní.

 

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1 Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou s výnimkou prepravcu. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adresu:


Natales s. r. o. - babysatky

Vsetínska 44
064 01 Stará Ľubovňa

mailom: info@babysatky.sk

 

Na tento účel môže kupujúci použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý mu bol zaslaný, alebo si ho môže stiahnuť:
Formulár žiadosti o odstúpenie od zmluvy nájdete tu... 

 

4.2 Ako postupovať v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy
Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ kupujúcemu a kupujúci dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručený tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

 

- kontaktovať predávajúceho písomne (viď kontakt) so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu pre vrátenie peňazí.
- ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na adresu predávajúceho uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

 • tovar odporúčame vrátiť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou)
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar musí byť nepoškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne)
 • zašlite spolu s dokladom o kúpe - faktúrou

Tovar odporúčame zaslať na náklady kupujúceho doporučene a poistený, nakoľko predávajúci nezodpovedá za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie na ceste k nemu. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.
V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

Adresa pre zaslanie tovaru:

Natales s. r. o. - babysatky

Vsetínska 44
064 01 Stará Ľubovňa


 

5. Cenové podmienky

5.1 Uvedená cena výrobkov predstavuje konečnú cenu s DPH


5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6


5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

 

6. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť Natales s. r. o. si balné neúčtuje.


6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a určuje sa nasledovne:

 

Slovenská republika (SK)


poplatok za platbu na dobierku (Nie je možné pri tovare na objednávku!)        2,- Eur
poplatok za platbu prevodom na účet   0,- Eur
poplatok za platbu kartou   0,- Eur
     
doručenie tovaru v hodnote do 99,99 Eur   2,90 Eur
doručenie tovaru v hodnote nad 100,- Eur vrátane   0,- Eur

 


Česká republika (CZ), Maďarsko (HU)


poplatok za platbu na dobierku (Nie je možné pri tovare na objednávku!)
/platba kuriérovi je v CZK, resp. v HUF podľa aktuálneho kurzu/
       2,- Eur
poplatok za platbu prevodom na účet   0,- Eur
poplatok za platbu kartou   0,- Eur
     
doručenie tovaru v hodnote do 99,99 Eur   3,90 Eur
doručenie tovaru v hodnote nad 100,- Eur vrátane   0,90 Eur

 


EU (shipping in EU)

poplatok za platbu prevodom na účet         0,- Eur
poplatok za platbu kartou   0,- Eur
     
doručenie tovaru v hodnote do 99,99 Eur   14,90 Eur
doručenie tovaru v hodnote nad 100,- Eur vrátane   8,80 Eur

 

6.3 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

 

7. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Jednorazovým prevodom z účtu na bankové spojenie spoločnosti Natales s. r. o. uvedené vo faktúre alebo v mailovej notifikácii.

 

7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru.

 

7.3 Platbou kartou prostredníctvom platobnej brány banky

 

7.4 V hotovosti pri osobnom odbere

 

7.5 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

8. Dodacie podmienky

8.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne maximálne však do 30 dní od potvrdenia prijatia objednávky. 

 

8.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, alebo kuriéra na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

 

8.4 Tovar je k dispozícii aj k osobnému odberu v sídle spoločnosti Natales s. r. o. po vzájomnej dohode.

 

8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

8.6 Tovar dodávame výlučne na území Slovenskej a Českej republiky.

 

8.7 Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov uskutočňujeme na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.

9. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u spoločnosti Natales s. r. o. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe tovaru.

 

9.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti Natales s. r. o. je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či obal v ktorom bol tovar dodaný nevykazuje známky poškodenia, alebo je neúplný. V takomto prípade je vždy povinný spísať so zamestnancom prepravnej spoločnosti, ktorá mu dodanie tovaru zabezpečila, protokol o škode/reklamácií a zásielku odmietnuť prevziať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je potrebné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky a výrobok nepoužívať. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nemusia byť akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 • či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
 • či fungujú všetky jeho jednotlivé časti 


9.4 Reklamačné konanie a jeho postup sa riadi zákonom 250/2007 z.z.

 

Reklamáciu má kupujúci právo písomne alebo osobne uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:
Natales s. r. o. - babysatky

Vsetínska 44
064 01 Stará Ľubovňa

mailom: info@babysatky.sk

 

Reklamovaný tovar musí kupujúci zaslať na túto adresu:

Natales s. r. o. - babysatky

Vsetínska 44
064 01 Stará Ľubovňa

mailom: info@babysatky.sk

10. Alternatívne riešenie sporov

V súlade so zákonom č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci ako spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Návrh podáva kupujúci príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Subjektom alternatívneho riešenia je napr. v zmysle § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 391/2015 Z. z. Slovenská obchodná inšpekcia. Zoznam subjektov oprávnených k alternatívnemu riešeniu sporov je zverejnený na webovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

11. Zodpovednosť za chyby na stránke www.babysatky.sk

11.1 Spoločnosť Natales s. r. o. upozorňuje, že informácie uvedené na www.babysatky.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.


11.2 Spoločnosť Natales s. r. o. môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.


11.3. Spoločnosť Natales s. r. o. nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

12. Ochrana osobných dát

12.1 Spoločnosť Natales s. r. o. sa v plnej miere riadi nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajova implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti s GDPR, ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v platnom znení). Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.


12.2 Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.


12.3 Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

12.4 Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme taktiež prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 62 odseku 3 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách neodmietnete zasielanie našich obchodných oznámení alebo neodvoláte už udelený súhlas. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýzy nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk; tomu pre tieto účely môžete odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu.

 


13. Informácie o spracovávaní osobných údajov13.1  Všeobecné informácie o spracovávaní osobných údajov (ďalej len "OÚ").

 

Správcom vašich osobných údajov je:

spoločnosť Natales s. r. o., Vsetínska 44, 064 01 Stará Ľubovňa,  IČO: 50652826, zapísaná v OR Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 33885/P (ďalej len „prevádzkovateľ“), zastúpena jej konateľom.

Kontaktné údaje správcu:

mail: info@babysatky.sk

Tel: +421 948 466 985

Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

Dodržiavame pravidlá  a preto je ochrana vašich OÚ  pre nás dôležitá. OÚ spracovávame v zmysle týchto podmienok:

 

Udelením súhlasu so spracovávaním OÚ na portáli www.babysatky.sk poskytujete svoj súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle  nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „GDPR a ZÁKON“).

 

13.2 Účel spracovania OÚ


Vaše poskytnuté OÚ, budú použité na nasledovné účely:


13.2.1 Eshop - na uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy, spracovanie úhrady, dodanie tovaru, prípadne výkon ostatných súvisiacich činností (napr. reklamačné a iné povinnosti súvisiace s právnymi predpismi v oblasti ochrany spotrebiteľa), uzatvorenej prostredníctvom www.babysatky.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.

Pre vybavenie objednávky ste nám poskytli tieto údaje: meno, priezvisko, adresu, e-mail, telefónne číslo a vaše platobné údaje. E –mail a tel. kontakt slúžia aj ako komunikačný prostriedok.

Na váš e-mail, budú zaslané informácie o potvrdení objednávky a priebežné informácie o jej stave.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe (čl. 6 /1/b GDPR a ZÁKONA) spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho)  (bod. 12. 1) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.


13.2.2 Marketing – na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi a to zakliknutím príslušného okienka. Pod marketingovými účelmi sa rozumie podpora predaja, marketingové ponuky, newsletters, informácie o produktoch a novinkách. Marketingové informácie je možné zasielať len registrovaným zákazníkom.

Ak, si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, môže písomne požiadať o vymazanie s registra na marketingové účely.

Prevádzkovateľ spracúva OÚ na základe súhlasu dotknutej osoby (čl. 6/1/a  GDPR a ZÁKONA).

 

13.3 Registrácia


Kupujúci má možnosť sa na stránke www.babysatky.sk registrovať. Kupujúcemu je umožnené nakupovať aj bez registrácie.

V prípade, ak sa rozhodnete nakupovať prostredníctvom registrácie, vaše OÚ spracujeme takto:

Svoje konto si chránite heslom. Prihlásením do svojho konta získate informácie o svojich objednávkach, môžete si upravovať svoje OÚ, ako nastavenie zasielania mailových noviniek. Prosíme, chráňte svoje heslo! Prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho zneužitie!

Ak, ste si to však rozmysleli a nechcete byť naďalej registrovaný, môžete registráciu vo svojom konte zrušiť, alebo môžete písomne požiadať o jej vymazanie. Nakupovať na www.babysatky.sk môžete kedykoľvek aj ako neregistrovaný kupujúci, teda hosť.

13.4 Tretie strany


Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám.

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firmy All4Net s.r.o. (prevádzkovateľ eshopového systému), firma *Heureka Shopping s.r.o. (spracovanie emailu pre zasielanie emailového dotazníka spokojnosti), SPS s.r.o., Intime s. r. o. a Slovenská pošta a.s. (prepravca zásielok).  OÚ kupujúceho sú spracovávané, len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas bližšie uvedený v ods. 12.6. Doba spracovávania.

*Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie sú vám zasielané po každom nákupe, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracovávanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracovávania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maily s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník ďalej zasielaný nebude.

 

13.5 Mladší ako 16 rokov


Prevádzkovateľ v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti spracováva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby zákonne, ak dotknutá osoba dovŕšila 16 rokov veku. Tento e-shop nie je priamo určený osobám mladším ako 16 rokov.

Prevádzkovateľ nespracováva OÚ osôb mladších ako 16 rokov. Pri každom registrovaní/prihlásení, prevádzkovateľ žiada čestné prehlásenie kupujúceho. Tento e-shop nie je určený na nákup mladších ako 16 rokov.

 

13.6 Doba spracovávania


Kupujúci súhlasí so spracovávaním osobných údajov odo dňa udelenia súhlasu v zmysle týchto podmienok až po dobu 10 rokov pri splnení účelu plnenia zo zmluvy ods. 12.1. (týka sa to účtovných dokladov – faktúry). Pri neregistrovaných kupujúcich sa osobné údaje z objednávky vymažú z administratívneho systému e-shopu platformy po dvoch rokoch od uskutočnenia objednávky, avšak osobné údaje uvedené na faktúre sú potrebné na archiváciu účtovných dokladov.

Kupujúci súhlasí so spracovávaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu marketingových aktivít ods. 12.2.

Kupujúci súhlasí so spracovávaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov pri splnení účelu vernostného programu ods. 12.3, avšak pokaľ registrovaný kupujúci nebude aktívny 24 mesiacov od posledného nákupu t. j. neuskutoční ďalší nákup bude jeho konto automaticky vymazané.

 

13.7 Prenos do tretej krajiny


Prevádzkovateľ využíva aplikáciu Mailchimp, ktorá má sídlo v USA.

USA je krajina, ktorá podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručuje primeranú ochranu. Prevádzkovateľ online aplikácie Mailchipm poskytol primerané záruky a bezpečnosť OÚ a zaručuje sa, že OÚ spracúva v zmyslel zásad GDPR.

 

13.8 Automatizované profilovanie


Za účelom skvalitňovania marketingových kampaní môže prevádzkovateľ využívať automatizované profilovanie. Profilovaním sa segmentujú ponuky, ktoré Vás môžu zaujímať a sú pre vás výhodnejšie. V prípade profilovania sa využívajú systémy Google Adwords.

Súhlas sa nevyžaduje na základný zber štatistických údajov napr. použitím meracieho kódu Google Analytics.

 

13.9 IP adresa


Je súbor čísiel jednoznačne identifikujúci zariadenie v počítačovej sieti.

IP adresu možno z hľadiska ochrany osobných údajov označiť za údaj týkajúci sa identifikovateľnej osoby.

IP adresa sa stáva osobným údajom ak:

 • IP adresa je osobným údajom, ak ju spracováva poskytovateľ internetového pripojenia spoločne s inou identifikáciou (meno, email…).
 • statické IP adresy využívané fyzickými osobami / jednotlivcami je potrebné považovať za osobné údaje.
 • dynamická IP adresa bude považovaná za osobný údaj v prípade, keď poskytovateľ online služieb bude spracúvať spoločne s dynamickou IP adresou aj ďalšie identifikátory považované za osobné údaje (napr. meno, priezvisko, mail a pod.).

V prípade uchovávania IP adresy na webovom sídle (napr. redakčný systém WordPress pri komentároch) je nutné zvoliť vhodný účel spracovania alebo použiť pseudonymizáciu.

 

13.10 BEZPEČNÝ PRENOS ÚDAJOV

 

Vaše osobné údaje sú bezpečne prenášané vďaka šifrovaniu. Systém kódovania SSL (Secure Socket Layer) sa najčastejšie využíva pre bezpečnú komunikáciu s webovými servermi. Osobné údaje v našich systémoch ako i internetová stránka sú zabezpečené  primeranými technickými a organizačnými opatreniami proti strate, zničeniu, zmene a ďalšiemu šíreniu údajov prostredníctvom neoprávnených osôb.

V prípade, ak ste i registrovaný na našej stránke www.babysatky.sk, prístup k vášmu kontu máte iba vy, preto dbajte aby ste s týmito údajmi nakladali dôverne. Prevádzkovateľ nezodpovedá za neoprávnené nakladanie alebo zneužitie hesla.

 

13.11 Práva Dotknutej osoby (kupujúceho)


Kupujúci má právo v zmysle GDPR na (I.) právo na opravu, (II.) právo na výmaz, (III.) právo na prenosnosť údajov, (IV.) právo namietať, (V.)  právo na odvolanie súhlasu, (VI.) právo na prístup k informáciám.

 • Právo na opravu.

Kupujúci má právo, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne OÚ, ktoré sa týkajú jeho osoby a doplnenie neúplných OÚ.

 • Právo na výmaz.

Kupujúci má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal OÚ, ktoré sa jej týkajú. Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať tieto OÚ, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

 • OÚ už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získal alebo spracúval,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas na spracovanie OÚ aspoň na 1 konkrétny účel alebo súhlas je neplatný, ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie OÚ alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie OÚ podľa týka sa to priameho marketingu vrátane profilovania,  
 • OÚ sa spracúvajú nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa tohto zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,  alebo
 • sa OÚ získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti dotknutá osoba má menej ako 16 rokov.

Ak prevádzkovateľ zverejnil OÚ a je povinný ich vymazať, je zároveň povinný prijať primerané bezpečnostné opatrenia vrátane technických opatrení so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na ich vykonanie, za účelom informovania ostatných prevádzkovateľov, ktorí spracúvajú OÚ dotknutej osoby o jej žiadosti, aby títo prevádzkovatelia vymazali odkazy na jej OÚ a ich kópie alebo odpisy.

 • Právo na prenosnosť údajov.

Kupujúci má právo získať OÚ, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto OÚ ďalšiemu prevádzkovateľovi - predajcovi, ak je to technicky možné a ak:

 • sa OÚ spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, na základe zmluvy a na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je neplatný ak jeho poskytnutie vylučuje osobitný predpis,
 • spracúvanie OÚ sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 • Právo namietať

Kupujúci má právo namietať spracúvanie OÚ, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu profilovania v rozsahu, v akom súvisí s  priamym marketingom, prevádzkovateľ je povinný dotknutú osobu výslovne upozorniť na jej práva najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom informácia o tomto práve musí byť uvedená  jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií. Kupujúci svoje právo namietať môže uplatňovať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.

 • Odvolanie súhlasu

Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť kupujúci o tejto skutočnosti informovaný. Kupujúci môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil.

 • Právo na prístup k informáciám.

Kupujúci  má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú OÚ, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto OÚ spracúva, kupujúci má právo získať prístup k týmto OÚ a informácie o:

 • účele spracovávania OÚ,
 • kategórii spracovávaných OÚ – v našom prípade, sú to bežné OÚ, prevádzkovateľ nespracováva osobitnú kategóriu OÚ,
 • identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť OÚ poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,
 • dobe uchovávania OÚ; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • práve požadovať od prevádzkovateľa opravu OÚ týkajúcich sa kupujúceho, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracovávania, alebo o práve namietať spracovávanie OÚ,
 • práve podať návrh na začatie konania,
 • zdroji OÚ, ak sa osobné údaje nezískali od kupujúceho,
 • existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania OÚ pre kupujúceho.

Prevádzkovateľ  je povinný poskytnúť na základe tejto žiadosť informácie do 30 dní od doručenia tejto žiadosti. Túto lehotu môže prevádzkovateľ predĺžiť o ďalších 60 dní, o odklade vás bude informovať.

Za opakované poskytnutie OÚ, o ktoré kupujúci požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť OÚ kupujúceho spôsobom akým požiadal alebo podľa jeho požiadavky.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kupujúceho verifikovať, a zistiť, či ide o konkrétneho kupujúceho. Verifikácia spočíva, v poskytnutí dodatočných informácií napr. prostredníctvom kontrolných otázok. Verifikácia je dôležitá z hľadiska poskytnutia informácií o OÚ, ktoré prevádzkovateľ spracováva  a ochrany osobných údajov.

 • Právo podať návrh na začatie konania kupujúcim.

Kupujúci môže podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 Zákona, ak je priamo dotknutý na svojich právach, návrh musí obsahovať  kto ho podáva, proti komu návrh smeruje s predmetom návrhu s označením práv, ktoré mali byť pri spracovávaní osobných údajov porušené, dôkazy.

Vzor návrhu bude zverejnený na webovej stránke Úradu na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 02Bratislava.  Úrad posúdi podnet do 30 dní, rozhodne do 90 dní alebo lehotu môže primerane predĺžiť. 

13.12 Cookies


13.12.1 V súlade s § 55 ods. 5 zákona NRSR č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si Vás dovoľujeme informovať o používaní cookies a upriamiť Vašu pozornosť na možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Tieto zásady obsahujú informácie o tom, ako prevádzkovateľ používa súbory cookie a podobné technológie (ďalej len „cookies“).


13.12.2 Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory „cookies“, ktoré sa používajú , nepoškodzujú váš počítač.


13.12.3 Druhy cookies.

Cookies sú používané s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Na stránke môžu byť použité dočasné a trvalé cookies. 

 • Základné súbory cookies

Tieto súbory cookies tvoria základ pre prevádzku webových stránok a umožňujú používanie základných funkcií, akými sú napríklad zabezpečené oblasti alebo online platby. Základnými cookies sú napr. zapamätanie prihlásenia, umožnenie prístupu k zabezpečeným oblastiam bez nutnosti opätovného prihlásenia, predvyplnenie formulárov a pod. Bez týchto cookies nie je možné poskytovať služby, ktoré tvoria základ webových stránok. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nebude možné zaručiť bezchybný chod jednotlivých stránok.

 • Prevádzkové  súbory cookies

Pomocou prevádzkových cookies sa zhromažďujú štatistické informácie o tom, ako používate jednotlivé webové stránky. Tieto technické informácie napovedajú, na ktoré časti webovej stránky ste klikli, ktorú stránku ste navštívili naposledy a pod. Tieto cookies slúžia na analýzu a vylepšovanie našich webových stránok z hľadiska obsahu, výkonu a dizajnu. Pokiaľ tieto cookies zakážete, nie je možné vám zaručiť bezchybný chod jednotlivých stránok.

 • Súbory cookies tretích strán

Na stránkach www.babysatky.sk sú prepojenia a integrovaný obsah z iných webových stránok. Preto môžu byť počas používania našich webových stránok vytvorené súbory cookies, ktoré nepodliehajú kontrole www.babysatky.skIde napríklad o prípad, ak prezeraná webová stránka používa nástroj na analýzu alebo marketingovú automatizáciu od tretej strany (napríklad nástroje spoločnosti Google) alebo zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. To má za následok prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Prevádzkovateľ nemôže mať kontrolu nad ukladaním ani prístup k týmto súborom cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte sú zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb.

 

13.12.4 Nechcete využívať cookies, ako to zmeniť?


Používajú, si môžete nastaviť vo svojom webovom prehliadači. Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia.

Inštrukcie na zmenu cookies nájdete v návode každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.

Cookies  môžete v prehliadači odstrániť jednotlivo alebo všetky naraz a to buď priamo (ak vie kde sú uložené) alebo pomocou prehliadača.

 

13.13 Máte otázky?


V prípade, akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať. Radi Vám zodpovieme Vaše otázky.

Kontaktné údaje správcu:

mail: info@babysatky.sk13.14 Záverečné ustanovenia


Zákazník zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Obchodných podmienok, ktorá nadobúda účinnosť dňom uverejnenia aktualizovaného znenia Obchodných podmienok na internetovej stránke www.babysatky.sk. V prípade uzavretej zmluvy o kúpe tovaru sa však táto zmluva riadi Obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzavretá. Tieto Obchodné podmienky sú platné od 14.01.2019 a plne nahradzujú predchádzajúce Obchodné podmienky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ v spoločnosti a v prípade legislatívnej zmeny.

Copyright 2016 - 2024 © babysatky.sk